Kulturminneloven definerer et kulturminne slik:

"Med kulturminner menes alle spor etter mennestelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tor eller tradisjon til.

Med kulturmiljøer menes områder hvor kulturminner inngår som del av en større helhet eller sammenheng.

Reglene om kulturminner og kulturmiljø gjelder så langt de passer også for botaniske, zoologiske eller geologiske forekomster som det knytter seg kulturhistoriske verdier til.

Etter denne lov er det kulturhistorisk eller arkitektonisk verdifulle kulturminner og kulturmiljøer som kan vernes. Ved vurdering av verneverdier kan det i tillegg legges vekt på viktige naturverdier knyttet til kulturminnene.»

Alle steder hvor det har bodd mennesker, har vi satt spor etter oss gjennom det vi gjør, skaper og omgir oss med. Disse sporene kan være veldig mye forskjellig. Et kulturminne kan være veldig gammelt, som helleristninger, kokegroper, hulveier eller gravrøyser. Det kan også være av nyere dato, som verneverdige bensinstasjoner, telefonkiosker eller veikonstruksjoner. Noen kulturminner kan til og med ligge under vann! Gamle kulturminner er automatisk fredet, mens nyere kulturminner kan fredes hvis de har særlig kulturhistorisk eller arkitektonisk verdi.

Se bilder på Flikr.com